لیست قیمت محصولات - 1399/04/12

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبش 3*30*30
6 متری
8
96,500
نبش 3*40*40
6 متری
11
93,500
نبش 4*40*40
6 متری
14
92,500
نبش 3*50*50
6 متری
14
92,000
نبش 4*50*50
6 متری
18
91,500
نبش 5*50*50
6 متری
22
91,500
نبش 5*60*60
6 متری
28
92,000
نبش 6*60*60
6 متری
32
91,000