لیست قیمت محصولات - 1399/12/05

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبشی 3*30*30
6 متری
8
136,000
نبشی 3*40*40
6 متری
11
135,000
نبشی 4*40*40
6 متری
15
134,000
نبشی 3*50*50
6 متری
14
130,000
نبشی 4*50*50
6 متری
18
129,000
نبشی 5*50*50
6 متری
22
129,000
نبشی 5*60*60
6 متری
28
135,000
نبشی 6*60*60
6 متری
32
135,000