لیست قیمت محصولات - 1399/09/05

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبشی 3*30*30
6 متری
8
119,500
نبشی 3*40*40
6 متری
11
118,000
نبشی 4*40*40
6 متری
15
115,000
نبشی 3*50*50
6 متری
14
104,000
نبشی 4*50*50
6 متری
18
102,500
نبشی 5*50*50
6 متری
22
102,500
نبشی 5*60*60
6 متری
22
114,000
نبشی 6*60*60
6 متری
32
112,500