لیست قیمت محصولات - 1399/07/05

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبشی 3*30*30
6 متری
8
139,500
نبشی 3*40*40
6 متری
11
137,000
نبشی 4*40*40
6 متری
15
135,500
نبشی 3*50*50
6 متری
14
134,500
نبشی 4*50*50
6 متری
18
133,000
نبشی 5*50*50
6 متری
22
133,000
نبشی 5*60*60
6 متری
28
136,500
نبشی 6*60*60
6 متری
32
135,000