لیست قیمت محصولات - 1400/07/19

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبشی 3*30*30
6 متری
8
175,000
نبشی 3*40*40
6 متری
11
172,000
نبشی 4*40*40
6 متری
15
171,000
نبشی 3*50*50
6 متری
14
164,500
نبشی 4*50*50
6 متری
18
163,000
نبشی 5*50*50
6 متری
22
163,000
نبشی 5*60*60
6 متری
28
165,000
نبشی 6*60*60
6 متری
32
164,000