لیست قیمت محصولات - 1401/03/02

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبشی 3*30*30
6 متری
8
206,000
نبشی 3*40*40
6 متری
11
194,500
نبشی 4*40*40
6 متری
14
187,500
نبشی 3*50*50
6 متری
14
189,500
نبشی 4*50*50
6 متری
18
185,500
نبشی 5*50*50
6 متری
22
185,500
نبشی 5*60*60
6 متری
28
192,500
نبشی 6*60*60
6 متری
32
192,500