لیست قیمت محصولات - 1401/04/01

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبشی 3*30*30
6 متری
8
214,000
نبشی 3*40*40
6 متری
11
200,000
نبشی 4*40*40
6 متری
14
197,000
نبشی 3*50*50
6 متری
14
196,500
نبشی 4*50*50
6 متری
18
194,500
نبشی 5*50*50
6 متری
22
194,500
نبشی 5*60*60
6 متری
28
197,500
نبشی 6*60*60
6 متری
32
197,500