لیست قیمت محصولات - 1401/06/14

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبشی 3*30*30
6 متری
8
178,000
نبشی 3*40*40
6 متری
11
170,000
نبشی 4*40*40
6 متری
14
168,000
نبشی 3*50*50
6 متری
14
170,000
نبشی 4*50*50
6 متری
18
168,000
نبشی 5*50*50
6 متری
22
168,000
نبشی 5*60*60
6 متری
28
177,500
نبشی 6*60*60
6 متری
32
177,500