لیست قیمت محصولات - 1400/11/06

نوع
شاخه
وزن
قیمت (ریال)
نبشی 3*30*30
6 متری
8
174,000
نبشی 3*40*40
6 متری
11
165,000
نبشی 4*40*40
6 متری
14
162,000
نبشی 3*50*50
6 متری
14
159,000
نبشی 4*50*50
6 متری
14
156,500
نبشی 5*50*50
6 متری
22
156,500
نبشی 5*60*60
6 متری
28
163,000
نبشی 6*60*60
6 متری
32
163,000